Спечелете 30 електрически скутера от Billa


Краен срок - 19 юни 2019

Кампанията се организира и провежда във всички магазини BILLA на територията на България.

На 20.06.2019 г. ще бъде изтеглена томбола. За тегленето ще бъде съставен протокол, в който ще бъдат посочени печелившите и изтеглените резерви.

Наградите, които могат да бъдат спечелени, са 30 бр. електрически скутера с мощност 1500 W и пробег до 60 км, модел Motoretta D1.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Право на участие в томболата имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, които са направили покупка с клиентска карта BILLA при условията, описани по-долу.

За участие в томболата е необходимо в периода на Кампанията да бъде извършена еднократна покупка в магазин BILLA на стойност минимум 30 лв. с клиентска карта BILLA Card.

При покупката на касовия бон се отпечатва сериен номер, който клиентът следва да регистрира на www.billapromo.bg за участие в томболата до 19.06.2019 г. За всеки допълнителни 30 лв. покупка с карта BILLA в периода на кампанията, клиентът получава на касовия бон допълнителен сериен номер, който може да регистрира за участие в томболата.

Пример 1: Клиентът е направил покупка с BILLA карта на стойност 35 лв. На касовия бон се отпечатва 1 сериен номер, който може да бъде регистриран за участие в томболата.

Пример 2: Клиентът е направил покупка с BILLA карта на стойност 80 лв. На касовия бон се отпечатват 2 серийни номера, всеки от които може да бъде регистриран за участие в томболата.

Заявяването за участие в седмичната томбола се извършва по следния начин: на www.billapromo.bg клиентът регистрира всички цифри от серийния номер на касовия бон, с който е направил покупката, която му дава право за участие в томболата. Клиентът може да регистрира повече от един сериен номер. При регистрацията клиентът предоставя следните данни: име и фамилия, телефонен номер и електронна поща. Клиентът трябва да запази касовия бон за покупката, тъй като представянето на касовия бон е едно от условията за получаване на наградата, ако отпечатаният на него сериен номер бъде изтеглен като печеливш.

На 20.06.2019 г. ще бъдат изтеглени 30 печеливши серийни номера и 30 резерви. Тегленето се извършва на случаен принцип, като в тегленето участват само валидни серийни номера, генерирани от системата при участие в томболата и надлежно регистрирани от участниците по реда на т. 6.3. по-горе. Ако при регистрацията в резултат на техническа грешка клиент е регистрирал неверен/непълен сериен номер, този номер не участва в тегленето.

За резултатите от тегленето се съставя констативен протокол, който се подписва от представител на БИЛЛА, представител на „КЪНЕКТ МИ“ ЕООД (действащо като подизпълнител на БИЛЛА) и се заверява от нотариус.

На 21.06.2019 г. изтеглените печеливши серийни номера ще бъдат обявени на www.billapromo.bg. Освен серийните номера се обявяват: две имена на печелившите (имената, с които са се регистрирали за участие в томболата) и телефонните им номера без последните 3 цифри.

В срок от 10 (десет) календарни дни, считано от обявяването на печелившите по реда на т. 8.1., всеки от печелившите трябва да се обади на телефон 0700 120 10 (на цената на един градски разговор според тарифния план) и да предостави следните данни за получаване на наградата си: данни за идентификация – две имена и номер на карта BILLA, информация в кой магазин BILLA би искал да я получи. Ако печеливш не се свърже на клиентския телефон и не предостави посочените данни в гореописания срок, той губи правото да получи наградата си. В този случай за получаване на наградата се свързваме по телефона с изтеглената резерва в 5-дневен срок от изтичане на срока по изречение първо.

Наградата се получава в избрания от печелившия магазин BILLA. Крайният срок за получаване на наградата е 31.07.2019 г., при условие, че печелившият е предоставил всички необходими данни за получаване на наградата по реда на предходните точки. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни.

Наградите се получават в избрания от печелившия магазин BILLA. При получаване на наградата печелившият трябва да предостави: клиентска карта BILLA, с която е направил покупката, касов бон за покупката с отпечатания на него сериен номер, регистриран за участие в томболата, и да удостовери самоличността си с документ за самоличност. При несъвпадане на номера на клиентска карта BILLA с отпечатания на касовия бон клиентски номер или при несъвпадане на серийния номер на касовия бон с изтегления печеливш сериен номер, спечелилият участник губи правото да получи награда.

За получаването на наградата се подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра.

Стойността на получената награда подлежи на облагане с 10% окончателен данък, който се удържа и внася от БИЛЛА по реда на чл. 201 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

В случай, че спечелил участник не отговоря на някое от изискванията, посочени в настоящите официални правила за провеждане на Кампанията, същият губи правото да получи награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара