Спечелете 100 ваучера по 1000 лв. за почивка от Lidl


Краен срок - 30 април 2019

От 1 до 30 април пазарувай за не по-малко от 20 лв. и регистрирай касовата бележка и можеш да спечелиш един от 100 ваучера по 1000 лв. за почивка в България или чужбина. Всяка седмица от 08.04. ще теглим по 25 късметлии и ще обявяваме имената им на lidl.bg/pochivka.

В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж, т.е. за всяко участие е необходима отделна касова бележка.

Участникът следва да запази касовата бележка, с която е участвал, до един месец след приключване на Периода на провеждане на Играта, тъй като представяне на копие на същата е условие за получаване на награда в Играта, в случай че Участникът бъде изтеглен като победител.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са: 100 ваучера за пакет туристически услуги до избрана от печелившия Участник дестинация в България или чужбина, всеки на стойност 1000 лв. С едно участие може да се спечели само една награда. Един Участник може да спечели и повече от една награда, ако повече от едно негови участия (регистрации, отговарящи на условията по раздел III) бъдат изтеглени като печеливши.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

Дестинацията на екскурзията, продължителността ѝ, начинът на пътуване и настаняване и други специфики във връзка с използването на ваучера се уточняват между печелившия Участник и туристическата агенция (StarsTravel, тел:. +35928114781, интернет адрес: http://www.starstravel.info/ или имейл lidltravel@starstravel.info). При избор от печелившия Участник на почивка в България, пътните разходи за достигането до желаната дестинация (напр. за гориво, билети за обществен транспорт и др.) не се включват в пакета от туристически услуги, съответно в стойността на ваучера (ваучерът отново покрива 1000 лева от разходите за избраната почивка, но не може да включва това перо). При избор от печелившия Участник на екскурзия на обща стойност, по-ниска от стойността на ваучера, печелившият Участник няма право да получи разликата в нейната парична равностойност. Цялата сума по ваучера се използва само еднократно, в рамките на едно пътуване. Агенция StarsTravel предоставя само индивидуални туристически продукти и не препродава организирани екскурзии на други туроператори, с които няма договорни отношения.

Участникът, спечелил ваучер за пакет туристически услуги в България или чужбина, ще може да го използва до 30.04.2020 г., което означава, че до тази дата Участникът трябва да се е свързал с туристическа агенция StarsTravel и да е избрал пакет услуги за своята почивка.

С получаването на наградата Участникът се задължава като необходимо условие да предостави информация относно своите пълни (три) имена и ЕГН с оглед задължението на Организатора да подава справка за удържаните доходи. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника

Определянето на печелившите Участници ще се извърши чрез провеждането на 4 томболи на случаен принцип. От всички регистрирани Участници в Играта ще бъдат изтеглени общо 100 касови бележки, като лицата, регистрирали ги, ще получат по една награда, описана в т. 10, за всяка съответна касова бележка. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

Организаторът ще проведе 4 томболи, като при всяка ще изтегли по 25 печеливши измежду всички регистрирани от началото на Играта до момента на тегленето касови бележки. Тегленията ще се проведат на следните дати: 08.04.2019, 15.04.2019, 22.04.2019и 02.05.2019. Имената на печелившите Участници, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/pochivka до 24 часа след провеждане на съответната томбола. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда и чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от съответния Участник в регистрационната форма. 

Всеки Участник, спечелил награда, трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата на Лидл България съгласно условията на т. 16, да изпрати потвърждение, че желае да получи наградата, както и конкретен валиден адрес за получаване. Потвърждението става през контактния формуляр на следния линк: https://www.lidl.bg/bg/FAQ-Kontakti.htm. След отваряне на линка в полето “Относно” се избира “Игри”. Участникът следва задължително да попълни следните полета: име и фамилия, имейл адрес, адрес за доставка (полета „Улица“, „Номер“, „Пощенски код” и „Населено място“), поле „Съобщение“, в което да посочи „Приемам награда от играта „100 ваучера х 1000 лева за почивка“ или формулирано по друг начин съгласие за приемане на наградата, както и да приложи сканирано копие на касовата бележка, с която той/тя е участвал/а в Играта. Ако Участникът е избран повече от веднъж въз основа на различни регистрации, той/тя трябва да представи копие на всяка от съответния брой касови бележки. 

В случай че печеливш Участник откаже да приеме наградата или е загубил правото да я получи по каквато и да е причина, Организаторът си запазва правото да изтегли нов печеливш Участник, като в тази връзка се прилагат т.15-18 вкл. Името на изтегления нов печеливш Участник не се публикува на www.lidl.bg/pochivka, а Участникът се уведомява единствено чрез имейл, че е спечелил награда. Електронният формуляр по т.17 следва да се попълни в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от получаване на имейла, с който Участникът е уведомен, че е спечелил награда.

Организаторът изпраща наградата в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на попълнения електронен формуляр по т.17. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

С приемането на тези Правила всеки Участник е информиран, че в случай че бъде изтеглен като печеливш Участник, Организаторът по собствено решение може да се свърже с нея/него с молба за участието ѝ/му в удобно за нея/него време и изцяло за сметка на Организатора във фотосесия със спечеления ваучер и/или да предостави снимков материал от осъществената като награда почивка.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара