Спечелете екскурзия до Париж, телевизори, плеъри, слушалки и колонки


Краен срок - 15 май 2019

Участието в играта е обвързано със задължителна покупка на продукт „HRRUPSS” и друг продукт на ROIS, и регистриране на кода на касовата бележка и сумата на закупените продукти HRRUPSS и ROIS, в платформата на играта на интернет адрес www.rois.bg/igraHrrupss

1. Стъпка 1: Закупете пакет „HRRUPSS” с или без промоционална комуникация на опаковката. Запазете касовата бележка и опаковката (в случай, че на касовата бележка не е изписан бранда HRRUPSS).


2. Стъпка 2: Регистрирайте кода на касовата бележка и въведете сумата на закупените продукти „HRRUPSS“ и „ROIS“ в платформата на играта на интернет адрес www.rois.bg/igraHrrupss

Една касова бележка може да бъде регистрирана САМО ВЕДНЪЖ.

Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като регистрира различни касови бележки, за закупени продукти „HRRUPSS“ и наименованието на продукта е изписано на бележката.

За да може да участва в промоцията през интернет www.rois.bg/igraHrrupss всеки участник ще трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер, три имена и валиден имейл адрес.

За периода на играта, Организаторът ще раздаде общо 34 награди:

    10 броя блутуут слушалки "Bluetooth слушалки Energy Sistem Headphones 1" (показаните цветове са илюстративни).
    10 броя колонки блутуут "Bluetooth колона Energy Sistem B2" (показаните цветове са илюстративни).
    10 броя MP3 плеъри "MP3 плейър Energy Sistem Clip" (показаните цветове са илюстративни).
    3 броя 42-инчови телевизора.
    1 брой екскурзия за двама до Париж, Франция.

Всички награди са закупени от името и за сметка на Организатора Виктория Нутс ЕООД.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност, освен ако това не е предвидено в действащото законодателство.

Условия за участие в разпределението на наградите:

а) за 1 брой екскурзия до Париж за двама е необходимо да бъдат закупени задължително поне един продукт „Hrrupss“ плюс продукти „ROIS“ на стойност 20 лева, независимо от броя касови бележки, които след това да бъдат регистрирани в платформата на играта, намираща се на интернет адрес www.rois.bg/igraHrrupss

б) за наградите - 3 броя 42-инчови телевизора е необходимо да бъдат закупени задължителнио поне един продукт „Hrrupss“ плюс продукти „ROIS“ на стойност 10 лева, независимо от броя касови бележки, които след това да бъдат регистрирани в платформата на играта, намираща се на интернет адрес www.rois.bg/igraHrrupss

в) за останалите награди е необходимо да бъде регистрирана 1 /една/ касова бележка със закупен продукт “HRRUPSS” в платформата на играта, намираща се на интернет адрес www.rois.bg/igraHrrupss

Не е позволено и е в противоречие с настоящите Правила повторно регистриране/качване на касова бележка.

С регистрирането на касова бележка Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат събирани, обработвани и съхранени от Организатора за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, „Виктория Нутс“ да публикува техните данни по избран от дружеството начин.

Един Участник (с един и същ телефонен номер, с едно и също име и фамилия и посочен един и същи адрес за доставка) може да спечели само една награда от вид в рамките на Играта. (видове награди: малки - слушалки, тонколонки, MP3 плеър; средна - телевизор; голяма - екскурзия).

Регистрираната касовата бележка участва в тегленето за разпределение на наградите, което ще бъде извършено на датите описани в точка 4.2. от тези условия.

Във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 100,00лв. (сто лева) – Организаторът предоставя при поискване на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда. За целите на деклариране на раздадените предметни награди на стойност над 100 лв., печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес).

Всички дължими данъци за спечелени награди над 100 лв. са за сметка на Организатора.

Наградите ще бъдат изтегляни на случаен принцип между участниците, регистрирали съответния минимум от посочените стойности за закупени продукти с касови бележки в играта. Тегленията за всяка пропорционална част от наградите ще се извършват всеки петък в периода 08.03.2019 г. – 17.05.2019 г., в присъствието на нотариус. Печелившите ще бъдат обявявани на www.rois.bg/igraHrrupss в рамките на 72 часа след всяко теглене и на Facebook фен страницата на ядки ROIS https://www.facebook.com/RoisNuts

Тегленето на горепосочените награди ще се извърши на следните дати:

    08.03.2019 г. - 1 брой слушалки, 1 брой колонки блутуут, 1 брой MP3 плеър;
    15.03.2019 г. - 1 брой 42-инчов телевизор, 1 брой слушалки, 1 брой колонки блутуут, 1 брой MP3 плеър;
    22.03.2019 г. – 1 брой слушалки, 1 брой колонки блутуут, 1 брой MP3 плеър;
    29.03.2019 г. – 1 брой слушалки, 1 брой колонки блутуут, 1 брой MP3 плеър;
    5.04.2019 г. - 1 брой слушалки, 1 брой колонки блутуут, 1 брой MP3 плеър;
    12.04.2019 г. – 1 брой 42-инчов телевизор, 1 брой слушалки, 1 брой колонки блутуут, 1 брой MP3 плеър;
    19.04.2019 г. – 1 брой слушалки, 1 брой колонки блутуут, 1 брой MP3 плеър;
    26.04.2019 г. – 1 брой слушалки, 1 брой колонки блутуут, 1 брой MP3 плеър;
    3.05.2019 г. - 1 брой слушалки, 1 брой колонки блутуут, 1 брой MP3 плеър;
    10.05.2019 г. – 1 брой 42-инчов телевизор, 1 брой слушалки, 1 брой колонки блутуут, 1 брой MP3 плеър;
    17.05.2019 г. – 1 брой екскурзия до Париж, Франция - за двама.

При тегленията ще бъдат изтеглени общо 34 победители. Всяка седмица се теглят по трима резервни участници, в случай на дисквалифицирани участници.

Уникални идентификатори на всеки участник са мобилният му телефонен номер, имейл и трите имена.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушението изрично включва действия за:

а) получаване на повече от една регистрация от едно лице, с една и съща касова бележка;

б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.

Организаторът се свързва с печелившия участник, на посочения от него телефонен номер в регистрационната форма, за да го информира за обстоятелството, че е спечелил награда. Уведомлението ще се извърши в срок от 10 (десет) работни дни след тегленето на наградите.

Ако Организаторът не успее да се свърже със съответния победител в продължение на 3 (три) работни дни, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник.

В случай, че Организаторът не получи обратна връзка от печелившия участник, с необходимите данни за валидиране на участието, до 5 (пет) работни дни след уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник, като начинът на уведомяване е същият. В случай, че и той не отговори в срока по тази точка, за победител се приема следващият по ред резервен печеливш участник, като се предприемат същите стъпки за уведомяването му.

Необходимите данни за валидиране на печелившия участник са описани в РАЗДЕЛ 3, точка 5.2. в този официален правилник.

Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да заменя печеливш участник, който не отговаря на условията, описани в тези Официални правила.

Организаторът си запазва правото да променя начина на уведомяване на спечелилите участници.

Организаторът запазва правото си да се започне процедура на разследване и да се дисквалифицира печеливш участник, ако се установи злоупотреба.

Организаторът не носи отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи от печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и при установяване несъответствия между предоставените при регистрацията данни и тези в документа за самоличност, предоставен от печелившия.

Всеки печеливш трябва да изпълни следните действия, за да получи своята награда:

Да предостави на Организатора следните данни: три имена, ЕГН, телефон и точен адрес, на който да бъде изпратена наградата.

Да представи на Организатора или на техни подизпълнители касовата бележка/и, която е регистрирана в играта, със закупен продукт „HRRUPSS“. Датата на касовата бележка/ки, трябва да съответства на периода на промоционалната кампания.

Наградата не се предава на участника при непредоставяне от последния на касовата бележка/касовите бележки.

В случай, че на касовата бележка, с която участникът се е регистрирал, закупеният продукт не е изписан с точното име на бранда „HRRUPSS“, то за успешно валидиране на съответния участник, ще е нужно той/тя да предостави опаковката от закупения продукт „HRRUPSS“.

Изпращането на пратките ще се извършва до 45 (четиридесет и пет) работни дни след приключване на играта и след получаването на необходимите данни за доставка от печелившия участник, и установяване от Организаторите, дали той отговаря на условията на играта.

В случай, че участникът не отговаря дори на едно от обявените условия в този Официален правилник, то той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите.

Доставката на всички награди (с изключение на наградите 1 брой екскурзия до Париж за двама и 3 броя 42-инчови телевизора) ще се извърши за сметка на Организаторите чрез куриерска фирма. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкият им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Един и същ адрес няма да бъде посещаван повторно от куриерската фирма. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе пратката, тя ще бъде върната в централния офис на Виктория Нутс ЕООД и няма да бъде изпращана повторно за сметка на Организатора.

Следните награди: 1 брой екскурзия до Париж за двама и 3 броя 42-инчови телевизора ще се връчват от служители на фирма Виктория Нутс ЕООД и/или нейни пълномощници. Получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от лице, легитимиращо се като служител или упълномощено от името на фирма Виктория Нутс ЕООД и с подписване на приемо-предавателен протокол и служебна бележка от спечелилия участник.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставени на куриера касови бележки и опаковки с продукт „HRRUPSS“. Получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от куриера и подписване на приемо-предавателен протокол от спечелилия участник.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара