Спечелете 8-дневна екскурзия за двама в Дубай


Краен срок - 28 февруари 2019

Подари си приключение в перлата на Арабския свят - Дубай. Най-впечатляващият и космополитен град в Обединените арабски емирства - истинско произведение на изкуството от метал, блясък и стъкло в средата на горещата пустиня. Ще почувстваш атмосферата на „стария” Дубай, когато посетиш Бастакия - историческата част на Дубай. Тук можеш да видиш специфичните за арабския свят вятърни кули за охлаждане, които стърчат над всяка къща и играят ролята на естествени климатици.

Никое посещение в Ориента не би било пълно без пазаруване в прочутите "сукове". Традиционни за Близкия изток пазари за подправки и украшения. Всеки участник в екскурзията има възмоност да организира свободното си време и да посети множество исторически и модерни забележителности на Дубай.

Като победител ще имаш право да се възползваш от наградата си на една от следните 4 начални дати: 16.03.2019; 31.03.2019; 02.04.2019; 28.04.2019г. Всичко, което трябва да направиш е да попълниш кратка регистрационна форма и да отговориш на въпросите ни за А1 Клуб. Можеш да го направиш до 28 февруари, затова - не губи време.

Награда е предоставена от туристическа агенция Дрийм Холидейс. Дрийм Холидейс вярва, че пътуването е най-краткият и сигурен път да сбъднеш мечтите си. Напиши следващата страница от своя дневник на пътешественика!

Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е абонат със срочен абонамент по действащ договор за услуги с А1 (сключен преди старта на Кампанията) и член на А1 клуб, и което в Периода на участие отговаря на изискванията по т.3 и изпълни условията по т. 4 по-долу.

Съответното лице има право да участва в тегленето на наградата от Кампанията, ако няма непогасени изискуеми задължения към А1 и достъпът до услугите, които ползва, не е спрян през Периода на участие в Кампанията, вкл. и към момента на получаване на наградата.

Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на услуга и/или стока от Организатора или Партньора.

Организаторът има право да изключи от участие в Кампанията Участник, за който се установи, че:
- е предоставил неверни, неточни или непълни данни;
- е направил опит да манипулира по какъвто и да е начин системите на Организатора, участието в Кампанията или резултатите от нея и/или да получи награда по измамен или друг незаконен начин;
- не отговаря на или нарушава изискванията на тези Правила.

Един Участник може да се регистрира няколко пъти по описания ред.

Наградата от Кампанията е 1 /един/ брой 8-дневна екскурзия за двама в Дубай, с настаняване в 4-зведен хотел. Екскурзията включва и транспорт до Дубай чрез самолет.

Всички Участници, които отговарят на условията за участие в Кампанията, описани в точки 3 и 4 по-горе, могат да участват в тегленето за наградата по т. 5.1.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична или друга равностойност.

Определянето на Участникът, който печели наградата, се извършва посредством електронно теглене чрез използване на специализиран автоматичен софтуер, в присъствието на комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от определянето на печелившия участник. Тегленето се извършва по клубен номер, като печеливш участник е лицето, притежател на клубния номер. Ако притежателят на клубния номер е различен от лицето, което се е регистрирало за участие, се прилага т.6.6, последно изречение.

Тегленето ще се проведе на 05.03.2019 г. в централния офис на А1.

След определяне на печелившия Участник, се изтегля още 1 /един/ резервен печеливш Участник. Резервният печеливш Участник може да замести първоначално изтегления, при условие, че последният не отговаря на определените в тези Правила условия, не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в срока по т. 7. от настоящите Правила.

Право да получи награда има само лице, което отговаря на определените в настоящите Правила изискванията (вкл. по т. 3) и е спазило механизма за участие по т. 4. В тази връзка след изтегляне на печелившия Участник, се извършва проверка дали отговаря на поставените в настоящите Правила условия. В случай, че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият по ред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.

В срок до 10 /десет/ работни дни от определянето на печелившия Участник по реда на предходната точка, Организаторът уведомява съответния печеливш Участник, на номера, който последният е посочил в регистрационната форма за спечелената награда чрез телефонно обаждане от служител в кол-центъра на Организатора. В рамките на телефонното обаждане се уточняват въпроси, свързани с начина на получаване на наградата. За да получи наградата и да запази места за екскурзията, печелившият Участник трябва да се свържи с Партньора в срок до 7 /седем/ дни от уведомяването му от Организатора за спечелената награда.

Наградата е поименна и не може да бъде преотстъпвана на трети лица.

В случай, че съответният печеливш Участник не отговори на обаждането в срок до 2/два/ дни или откаже да получи наградата, за победител се счита резервният печеливш Участник, с който Организаторът трябва да се свърже по реда на тази точка. В случай, че и той не отговори в срок до 2/два/ дни от изпращане на съобщението или откаже да получи наградата, същата остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира.

Наградата ще се предостави от Партньора. За да получи наградата, печелившият Участник следва да се легитимира с лична карта. Партньорът има право да поиска от А1 потвърждение относно самоличността на печелившия Участник преди да му предостави наградата. Наградата може да бъде получена и от пълномощник, който се легитимира с лична карта и нотариално заверено пълномощно от печелившия участник. Получаването се удостоверява с протокол, подписан от печелившия Участник и Партньора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара