Спечелете нов лек автомобил и парични награди от 1 до 3000 лв.


Краен срок - 13 януари 2019

Играта с касови бележки ще се провежда в ограничен период от време, като “Фискал Артс” ООД си запазва правото да прекрати играта по всяко време, като информира всички регистрирани потребители за прекратяването на играта. В играта могат да участват всички касови бележки, издадени в периода между 00:00 на 1 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г. 23:59. Фискални бонове могат да се регистрират през целия период на провеждането на играта, като периодът за провеждане на играта е от 00:00 на 22.01.2019 г. до 23:59 на 06.01.2020 г.

Участието в играта НЕ Е обвързано с покупка на определен продукт или услуга.

Всеки, който снима и изпрати касова бележка имаща задължителен атрубит „ФИСКАЛЕН БОН“ или „СИСТЕМЕН БОН“ и издадена от сертифицирано в Република България фискално устройство, участва в разпределението на наградите от Играта. Играта стартира официално на 22.01.2019 г в 00:00 ч. Всички бележки, регистрирани преди това няма да участват в разпределението на наградите.

За да се включи в играта, всеки участник трябва да инсталира на устройство с IOS или Android OS приложението TESSERUM, след което трябва да създаде свой профил в него. Потребителските профили на участниците се активират моментално, след коректно въвеждане на необходимите данни на участника. В случай, че потребителят е забравил своята парола за вход в системата, може да я възстанови чрез избор на полето „Забравена парола“.

Регистрацията на участника (създаване на профил) включва следните данни:  пълно име (име, презиме и фамилия) на кирилица, валидна електронна поща, дата на раждане, пол и съгласие, че участникът е запознат с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА ИГРАТА.

Веднъж създал своя профил, потребителят достъпва профила си в приложението TESSERUM чрез посочения e-mаil за потребителско име и парола за достъп.  При забравяне на паролата за достъп, потребителят може да изиска нова парола, която ще му бъде изпратена на регистрираната електронна поща.

Всеки регистриран потребител може да въвежда касови бележки чрез мобилното приложение TESSERUM, което може да се изтегли през безплатно от App Store на мобилния телефон за операционна система iOS или през Google Play за телефони с операционна система Android.

“Фискал Артс” ООД не носи отговорност за грешно подадени данни от участника в процеса на регистрация или щети, възникнали след загуба, кражба или отнемане на устройството, на което е инсталирано приложението TESSERUM.  При възникване на подобно събитие, участникът може да информира “Фискал Артс” ООД за събитието и по негово желание, след предоставяне на потвърждение, че той е собственика на профила, същият може да бъде блокиран за минимум 72 часа или за постоянно. Участникът може да изпрати писмо на адрес : support@fiscalarts.com или да позвъни на 02 4446050.

Участникът снима касовата бележка, като преди да я изпрати към организатора, той проверява качеството на снимката, както и дали касовата бележка е снимана изцяло, като бележката трябва да заема поне 80% от снимката. Участникът може да снима/изпрати една касова бележка само веднъж за участие в играта, като при повторно изпращане на една касова бележка от него или друг участник, “Фискал артс” ООД има право да не обработва всяко следващо изпращане на бележката. Ако участникът изпрати снимка, на която бележката не е четлива, то Организаторът има право да не включи тази бележка в играта и разпределението на наградите.

Участникът трябва да изчака изпращането на касовата бележка към Организатора и след приключване на изпращането на бележката, организаторът връща отговор каква е печалбата на участника. Ако изпращането на бележката бъде прекъснато от участника или по технически причини същата не бъде изпратена към Организатора, бележката се съхранява в “История” на приложението TESSERUM и участника може да я изпрати по-късно. Участникът не е длъжен да пази касовите бележки, регистрирани от него в играта.

В играта могат да бъдат регистрирани единствено касови бележки, които са издадени между 00:00 часа на 1 януари 2019 година и 23:59 часа на 31 декември 2019 г. и отговарят на действащото в страната законодателство.

Участникът може да регистрира неограничен брой касови бележки в играта, но не може да надхвърля дневния лимит от 50 бележки.

За участие в разпределение на голямата награда – НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ, участникът трябва да има изпратени поне 1 бележка в периода от стартиране на Играта до 23:59 часа на 06.01.2020 г.

Организаторът си запазва правото да организира раздаване на специални награди или да промени Голямата награда по негово усмотрение, като за това се задължава да публикува информация за това в сайта на играта www.tesserum.bg  . За разпределение на специалните награди, участникът трябва да е регистрирал същия брой касови бележки, както за участие за Голямата награда – поне 1 бележка.

Колкото повече касови бележки регистрира участникът, толкова повече се увеличава шансът му за успех в Играта и за жребия за Голямата или специалните награди.

При коректното изпращане/регистриране на касова бележка, участникът получава отговор дали и какво печели. Всяка регистрирана бележка увеличават шанса на участника да спечели Голямата или специални награди.

В играта не участват касови бележки, издадени в нарушение на действащото законодателство в страната.

Наградите се разпределят на случаен принцип, посредством специално разработен за нуждите на играта алгоритъм. Участниците в играта участват за разпределението на многобройни парични или предметни награди, в размер от 1 лв до 3 000 лв.  При спечелване на награда, същата може да бъде заявена за получаване в офис на Организатора или негов партньор. Награди над 1000 лв. (хиляда лева) се изплащат само в офиса на Организатора или от негов представител.

При изпращането на снимка на касова бележка, отговаряща на изискванията на т.2.1. и изчакване на регистрацията на бележката от Организатора, участникът получава известие на мобилното си устройство дали и какво печели. Участникът може да получи и съобщение, съдържащо крилата мисъл, мъдрост или просто пожелание, което също се тълкува като печалба. Разпределението на наградите е на абсолютно случаен принцип и се прави от алгоритъм, специално разработен от Организатора за целите на играта.

При раздаване на специални награди, Организаторът в съобщението, което публикува на сайта си, определя и кои бележки участват в разпределение на специалната награда. (Пример: Организаторът определя специална награда в размер на 20000 лв и определя дата на тегленето и 01.06.2019. На сайта си той информира всички участници, че тегленето ще е на 01.06.2019 и че участници, които са регистрирали поне 1 касова бележка преди 00:00 часа на 30.05.2019 участват в тегленето на печелившия участник.  Касовите бележки, които участват в жребия на 01.06.2019 г. трябва да са регистрирани до 00:00 ч. на 30.05.2019 г. Тегленето на печелившите на Голямата награда или на специалните награди ще бъде предавано на живо във Фейсбук , а видеото от тегленето на наградата/наградите ще бъде публикувано най-малко на сайта на организатора и в страницата на играта във Фейсбук.

Щастливецът, спечелил голямата награда, ще бъде избран на 10.01.2020 г. Касовите бележки, които участват в този жребий, са тези, които са регистрирани до 23:59 ч. на 06.01.2020 г.

Определянето на печелившите на Голямата награда или на специалните награди се излъчва на живо във Фейсбук. Голямата и специалните награди се се разпределят на лотариен принцип. В деня на жребия победителите ще бъдат оповестени на интернет страницата на Играта в същия ден или най-късно на следващия работен ден. В случаите, в които денят за избор на победител е национален празник, жребият и оповестяването на печелившите ще бъде извършено в първия работен ден след него.

Забранени са действия от страна на участници в играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

В случай, че по време на Играта бъде установено, че една касова бележка е регистрирана повече от веднъж от един или няколко участника, то за валидна регистрация се счита първата по време регистрация на дадената касова бележка, и в случай на печалба с някоя от последващите регистрации на същата, то Организаторът има право да откаже изплащане на спечелената награда.

В случай, че по време на Играта бъде установено, че един потребител има повече от един профил, то Организаторът има право да блокира всички профили на дадения потребител за неограничено време и ако счете за нужно да ги деактивира. В случай на печалба с някои от профилите на потребителя,  то Организаторът има право да откаже изплащане на спечелените награди.

В случай, че по време на Играта бъде установено, че някои от спечелилите участници не отговарят на условията на настоящите правила, техните награди ще бъдат дарени от Организатора на избрана от него благотворителна организация.

Организаторът има ангажимент да се свърже с печелившите на Голямата награда или на специалните награди чрез съобщение, изпратено на e-mail адреса, посочен във формата за контакт и/или чрез обаждане по телефона, в срок от три работни дни след жребия. Печелившият потребител трябва да отговори най-късно до 5 дни след получаването на информационния имейл, с потвърждение, че е съгласен да получи наградата по начин избран от Организатора. Победителите се задължават да приложат в имейла и тяхна банкова сметка, на която да бъдат превеждани наградите или месечните плащания. Организаторът си запазва правото да изиска проверка от органите на НАП на печелившата бележка.

Ако победителят не отговори до 5 дни след получаването на информационния имейл и/или бъде установено от държавните органи или от Организатора, че печелившата касовата бележка, с която е участвал, не отговаря на действащото данъчно законодателство и правилата на играта, той губи правото си за получаване на спечелената награда. В този случай Организаторът ще изтегли друг печеливш в ново теглене, за което ще бъде публикувана информация в сайта на Организатора и Фейсбук страницата на играта.

Организаторът поема ангажимент на изплати сумата на всяка награда на стойност над 15000 лв. на печелившия на равни месечни плащания, като техният брой не може да бъде повече от 24 (двадесет и четири), като броя на плащанията се определя едностранно от Организатора. Ако Голямата награда или някоя специална награда е предметна награда на стойност над 5000 лв., Организаторът има ангажимент да поеме всички разходи по прехвърлянето на собствеността на предметната награда, както и да заплати необходимите данъци.

Ако има специална парична награда в играта в размер над 5000 лв.(пет хиляди лева), Организаторът поема ангажимент да я изплати на равни месечни плащания, като техният брой не може да бъде повече от 12 (дванадесет), като броя на плащанията се определя едностанно от Организатора. И в двата случая, първата сума от спечелената награда трябва да бъде изплатена на печелившия в рамките на 30 дни, считано от датата на тегленето на съответната награда.

Всички други награди, освен Голямата или специалните награди, се определят в момента на изпращане на бележката от участника и той разбира на момента дали печели парична сума, предметна награда или само мъдрост или пожеление. В случай на печалба, на дисплея на мобилното устройство се появява сумата на печалбата и същата бива веднага записана в портфейла на участника. Всяка награда има дата на спечелване и дата на изтичане. Участникът има възможност да заяви наградата/награди за получаване в офиса на Организатора или в офисът на негов партньор или да дари наградата за благотворителност на избрана от участника благотворителна организация, с която Организаторът има сключен договор и същата фигурира в списъка с получатели на дарения в приложението, преди да настъпи датата на изтичане на наградата. При заявяване от страна на участника наградата да му бъде изплатена в офис на партньор на Организатора, то периода за изплащане на наградата е не по-къс от три работни дни. В рамките на минимум три работни дни наградата ще бъде на разположение за изплащане в избрания от печелившия участник офис на партньор или Организатора. При получаване на награди, печелившият участник трябва да докаже с валиден документ за самоличност, че той е лицето, регистрирало профила.

Организаторът, съгласно ЗДДФЛ и действащото законодателство в страната, изчислява дължимите данъци възоснова брутната сума на печалбата (ако същата подлежи на облагане) и ги превежда на бюджета, съгласно действащата нормативна уредба. Дължимите данъци са за сметка на Организатора. Всеки спечелил награда получава брутната сума на наградата, като това важи за награди спечелени с касови бележки, регистрирани след 00:00 часа на 22.01.2019 г. 

Ако печелившият участник избере от менюто на приложението да дари наградата, то той официално се отказва от получаването на наградата и съгласно ЗДДФЛ и действащото законодателство, той не е встъпил във владение на наградата.  Наградата остава във владение на Организатора, който има право да я дари на избрана от участника организация, получател на дарения. Организторът я дарява от свое име, но събразявайки се в максимална степен с желанието на участника, отказал се от конкретната награда. Организаторът прави даренията към организации, получатели на наградите в 7-дневен срок, след изтичането на месеца в който наградите са отказани от участниците. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара