Спечелете 100 ваучера по 100 лв. и 400 пакета с продукти Lavazza


Краен срок - 16 декември 2018

Участващи продукти  са всички Лаваца продукти, разпространявани в магазинната мрежа.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

/Вид и брой награди/:

    – Ваучер за пазаруване Sodexo на стойност 100 лв. с ДДС – 100 броя
    – Пакет Lavazza продукти на стойност до 30 лв. с ДДС – 400 броя

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Тук посочените награди ваучери Sodexo са с пазарна стойност над 30 лева и спечелилите участници имат ангажимент, описан в чл. 9.5. от настоящите правила.

Всеки потребител, който закупува някои от участващите в промоцията продукти, подробно описани в част 6 от Официалните , може да участва в промоцията „Лаваца Коледна Промоция“,.

След закупуване на продукт, потребителят регистрира номера от касовата бележка на сайта на играта www.lavazza.christmaspromo.bg. С всяка регистрация на код участникът може да участва за всички награди от Промоцията.

При първоначалната регистрация, всеки желаещ  да участва в играта попълва специална форма за участие, в която трябва да посочи своите имена /собствено и фамилно име/, телефон за връзка, електронна поща и местожителство. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено за цели, както следва: за участие в промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в играта, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила. .

Всеки регистриран код дава на участника право на участие в Промоцията  и съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част  7 от правилата награди.

Всеки участник трябва да пази до края на промоционалната активност касовите бележки,  за доказване достоверността на регистрираните касови бележки и на направените покупки  на LAVAZZA продукти, и в  случай че спечели следва да ги представи преди да му бъде дадена наградата/ наградите. Един участник може да спечели и повече от една награда.

Печелившите имена ще бъдат изтеглени  на случаен принцип   от всички участници на 18.12.18г. в присъствие на нотариус. Организаторът изтегля и резервни печеливши участници, които да получат награди в случай, че някой/някои от спечелилите  не може да бъдат открити  в срок от 20 дни, за да получат наградите си.

Имената на печелившите участници, както и спечелените от тях награди ще бъдат обявени в рамките на три работни дни от деня, в който са изтеглени печелившите на www.lavazza.christmaspromo.bg.

Получаването на наградата се осъществява срещу представяне на лична карта, представяне на касови бележки, с които се  удостоверява направената покупка на продукти Лаваца и оформяне на съответен приемо-предавателен протокол.

Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерска фирма Еконт ЕООД Организаторът съхранява данните за срока изискуем от българското законодателство.

Наградите ще бъдат доставяни по куриер  в срок до 30 /тридесет/дни  от обявяване на печелившите участници на  www.lavazza.christmaspromo.bg.

Представител на организатора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участника, че са изтеглени печелившите имена.

Представител на куриерска фирма Еконт ЕООД ще се свърже със спечелилите, за да  се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.

Всеки спечелил гореописаните награди може да се свърже с Организатора за допълнителна информация на цената на един градски разговор на потребителския телефон на компанията:  0700 17 117  (всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа).

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара