Спечелете над 1 милион чудесни награди от MyTelenor


Играта е приключила!

Наградите са моментни и печелившите не се обявяват на сайта на организатора.Всеки ден, от 1 декември 2018 г. до 8 януари 2019 г. включително, можеш да си пробваш късмета и да участваш за над 1 милион чудесни награди в приложението MyTelenor - мегабайти, 2 месеца в HBO GO, 2 месеца в Play Diema Xtra, 20 лева в „Плати с Теленор“ за покупки в Google Play, както и най-различни Bluetooth аксесоари.

Ако си от тези с много голям късмет, можеш да спечелиш повече от една награда и така да си трупаш благините в торбата с подаръци.

Ето накратко какво трябва да направиш, за да участваш:

1. Инсталираш си последната версия на приложението MyTelenor за Android или iOS или го актуализираш.

2. Откриваш банера за кампанията в приложението.

3. Изтриваш полето „Изтрий тук“ и стискаш палци късметът да е с теб днес.

4. Разбираш веднага дали печелиш. Ако не се е получило днес – можеш да опиташ пак утре, вдругиден или когато усещаш, че късметът е с теб!

В Кампанията могат да вземат участие лица, клиенти на Теленор по абонаментни или предплатени планове (страна по договор за предоставяне на мобилни услуги от Теленор, както и потребители на предплатени електронни съобщителни услуги на Теленор), които изпълнят условията, предвидени в настоящите правила, в т.ч. да са инсталирали и/или актуализирали мобилното приложение MyTelenor в периода на Кампанията до версия 1.10.0. или по-нова.
В кампанията не могат да вземат участие лица, които отговарят на горните условия, но се намират в роуминг.

Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участници.

За да участва в Кампанията, всеки клиент на Теленор, който е инсталирал или обновил мобилното приложение MyTelenor до последна версия, влиза в него и проверява за банер с послание на Кампанията в раздел „Актуално“. При избиране на и кликване върху банера, участникът бива насочен към игра с поле за изтриване. При изтриването му с пръст участникът разбира, дали печели награда.

Всеки участник може да участва в Кампанията ежедневно,само по веднъж на ден в рамките на нейния период, като ограничението за участие е до 23:59:00 ч. на същия ден. Следващо участие може да се инициира от участника от 00:00:00 ч. на следващия ден. Всеки участник може да участва най-много 39 пъти за периода на Кампанията със своята регистрация в мобилното приложение MyTelenor, отговаряща на един MSISDN (мобилен номер). Всеки участник може да спечели максимум 10 броя награди за периода на Кампанията.В случай че участник спечели награда, той/ тя трябва да я заяви, като натисне бутон „Вземи наградата си до 23:59:00 ч. на същия ден. В случай че участникът не предприеме гореописаното действие, той/ тя губи правото си върху спечелената награда и възможността да я вземе.

Участник може да спечели повече от една награда за периода на Кампанията, но не повече от 10.

Наградите в Кампанията са следните и се разпределят на случаен принцип:,
* 400 бр. код за безплатен достъп до HBO GO за 60 дни
* 400 бр. код за безплатен достъп до Play Diema Xtra за 60 дни
* 400 бр. по 20 лева за закупуване на дигитално съдържание чрез услугата Плати с Теленор в Google Play
* 135 х Bluetooth колонка ROCKBOX CUBE FABRIQ
* 65 х Bluetooth колонка ROCKBOX ROUND FABRIQ
* 60 х Bluetooth колонка FENDA F&D W4
* 50 х спортни гривни HUAWEI COLOR BAND A2
* 50 х Bluetooth колонка ROCKBOX BRICK FABRIQ
* 30 х Bluetooth слушалки HUAWEI SPORT BLUETOOTH HEADPHONES LITE
* 10 х Bluetooth слушалки JBL E45BT
* 1 000 000 бр. еднократни допълнителни пакети с 500 MB национални MB и роуминг в зона ЕС, валидни за 30 дни
* 10 000 бр. еднократни допълнителни пакети с 1000 MB национални MB и роуминг в зона ЕС, валидни за 30 дни
* 1000 бр. еднократни допълнителни пакети с 3000 MB национални MB и роуминг в зона ЕС, валидни за 30 дни

Спечелването на награда е на случаен принцип и се узнава от участника в момента, в който изтрие полето „Изтрий тук“. След спечелването на награда, в срок до 23:59:00 ч. на същия ден, печелившият следва да заяви спечелената награда чрез натискане на бутон „Вземи наградата си“. В случай че печелившият не предприеме гореописаното действие, той/ тя губи правото си върху спечелената награда и възможността да я вземе.

Спечелил участник губи правата си върху наградата и ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията.

Еднократните допълнителни пакети национални MB и роуминг в зона ЕС се активират непосредствено след натискане на бутон „Вземи наградата си“.

Допълнителните пакети са с валидност 30 дни и след изчерпването на включените в тях МВ или изтичане на валидността, се деактивират автоматично.

Необходимо условие, за да се активира този пакет, е:
- Да няма просрочени и незаплатени сметки към Теленор, които да са ограничили изходящите услуги за клиенти по абонаментни планове.
- Да не е изтекла валидността на текущия наличен кредит по картата (към датата на активиране на пакета) за клиенти по предплатени планове.

В случаите, в които клиентът има активни: описания по-горе пакет, така и друг активен пакет за мобилен интернет или включени МВ в плана си, то трафикът за мобилен интернет започва да се изразходва първо от този допълнителен пакет.

В случаите, в които клиентът е в роуминг в зона ЕС и има друг активен пакет за мобилен интернет в роуминг в зона ЕС или включен определен обем МБ за зона ЕС в плана си, то трафикът започва да се изразходва първо от пакетите за роуминг в ЕС и едва след изчерпването им – от този допълнителен пакет.

За клиенти на предплатени планове активираните МВ от този пакет не се натрупват към наличните активни пакети с включени МВ на клиента, а също и неговата валидност не удължава валидността на наличните активни пакети с включени МВ на клиента.

В случаите, в които са активирани повече от един от описаните пакети, обемът им се акумулира, а валидността на последващите активирани пакети удължава валидността на наличните активни пакети от този вид.

След изчерпване на включените МВ или изтичане на валидността на пакета, таксуването на мобилен интернет се извършва според условията на ползвания абонаментен или предплатен план и приложимата към него ценова листа.

Минималното първоначално и последващо таксуване за включените в този пакет 500/ 1000 /3000 МB е с точност до байт.

Включените в описаните пакети МВ са на максимално достижима скорост, достъпни са само през точка за достъп (Access Point Name, APN) – telenorbg и важат за използване на територията на Република България и за роуминг в зона ЕС.

Еднократно активираните от допълнителния пакет МБ могат да се ползват в 4G/LTE мрежата на Теленор и при максимално достижимата скорост според 4G/LTE стандарт на мрежата при следните условия:
а) за клиенти на абонаментен план с включен достъп до 4G/LTE мрежата на Теленор или активирали друг допълнителен пакет или получили MB като допълнително условие по плана си, предоставящи достъп до 4G/LTE мрежата на Теленор, до момента на изтичането на валидността на достъпа.
б) за клиенти на предплатен план с включен достъп до 4G/LTE мрежата на Теленор или активирали друг допълнителен пакет или получили MB като допълнително условие по плана си, предоставящи достъп до 4G/LTE мрежата на Теленор, до момента на изтичането на валидността на достъпа.
в) в зоните на покритие, със съвместима SIM карта и устройство.

Във всички останали случаи ползването на мобилен интернет става чрез 2G/ 3G мрежата на Теленор и с максимално достижимата скорост само според 2G/ 3G стандарт на мрежата.
Списък на оператори, в които може да се ползва 4G мобилен интернет в роуминг се съдържа тук: http://www.telenor.bg/bg/roaming/4g-operators. За използване на 4G мобилен интернет в роуминг в зона Европейски съюз, е нужно клиентът да бъде в зоната на 4G покритие на съответния оператор от посочения списък, в зона ЕС, да ползва 4G съвместимо устройство, 4G съвместима SIM карта, и да отговаря на условията за ползване на 4G/LTE от Теленор и в България.

Във всички останали случаи ползването на мобилен интернет става чрез 2G/ 3G мрежата на съответния оператор.

Ако се генерира трафик през друга точка за достъп или в роуминг извън зона ЕС, същият се таксува според условията на ползвания план и приложимата ценова листа, съответно роуминг тарифа.

Mатериалните награди – безжични слушалки, безжични колонки и спортни гривни се получават срещу код, който спечелилият участник получава при натискането на бутон „Вземи наградата си“ като награда в Кампанията. Материалните награди ще бъдат доставяни от куриер на адрес на територията на България, посочен от печелившия, по
реда описан по- долу. Доставката на наградата ще бъде за сметка на Организатора на кампанията – Теленор България ЕАД.

Участниците, които са спечелили материални награди (колонки, слушалки, спортни гривни) следва да се свържат с Центъра за обслужване на клиенти на Теленор България на номер 123 в срок до 31.01.2019 г. и да предоставят изпратения код, който отговаря на и са получили при спечелване на наградата. При обаждането спечелилите участници следва да предоставят на Организатора имена по документ за самоличност и да посочат адрес на територията на България с цел, наградата да бъде получена от спечелилия участник.При получаване на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на самоличността му. Документът за удостоверяване на самоличността не се копира и/или сканира. Освен лично от титуляра по договора за мобилни услуги, наградата може да бъде получена и от трето лице с нотариално заверено пълномощно. В случай че непълнолетен участник спечели награда от Кампанията, то за получаването на наградата се изисква съгласие от негов родител или настойник.

При получаване на наградата си, участникът следва да попълни приемо -предавателен протокол и служебна бележка за предоставената награда в 2 екземпляра – един за участника и един за Организатора.

В случай че спечелилият Участник е служител на Организатора, сумата на получена награда, която е със стойност над 30 лв., ще се включи в облагаемия доход от трудовото правоотношение и ще бъде обложена по общия ред.

Печеливш участник, който не е бил намерен при посещение от куриер на адреса, който е посочил за получаване на наградата си или не се е обадил на 123, Центъра за обслужване на клиенти на „Теленор България“ ЕАД в указания по- горе срок, губи правото си да получи награда.

20 лева за закупуване на дигитално съдържание чрез услугата „Плати с Теленор“ в Google Play
Наградата предоставя възможност за закупуване на дигитално съдържание чрез услугата „Плати с Теленор“ на обща стойност до 20 лв. от Google Play. Периодът, в който може да се ползва тази награда, е от датата на заявяване на наградата чрез натискането на бутон „Вземи наградата си“ до 31.01.2019 г., като извършените плащания от номера, от който е спечелена наградата, до посочената стойност в наградата се възстановяват в рамките на 6 работни дни от датата на покупката.

Повече информация за условията за използването на услугата „Плати с Теленор“ са публикувани на адрес: https://www.telenor.bg/bg/digital-services/pay-telenor

В случай че номерът, който спечели сума за закупуване на дигитално съдържание в Google Play, е сред номерата на бизнес клиент на Теленор, то печелившият следва да получи разрешение от юридическото лице да си получи наградата. За целта представителят или оторизираното за бизнес клиента лице се свързва със служители в магазин или с Търговски представител, за разрешение конкретния номер да получи наградата. В случай че не се получи разрешение от законния или оторизиран представител на юридическото лице по отношение на наградата, физическото лице, ползвател на номера, от който тя е спечелена, губи правото си да я получи. Сумата за закупени приложения и дигитално съдържание от всички заявени номера на бизнес клиента чрез услугата Плати с Теленор се отразява във фактурата на дружеството в ред „Плати с Теленор“, както и възстановените суми. Тези суми не се включват в данъчната основа на фактурата и върху нея не се начислява ДДС.

В случай че участник спечели няколко броя награди от този вид, всяка следваща награда се добавя към общата сума, която може да се ползва за закупуване на дигитално съдържание от Google Play чрез услугата „Плати с Теленор“ до размера на акумулираната стойност и която следва да бъде възстановена на участника, ако бъде използвана до 31.01.2019 г.

Участникът няма ограничение за брой покупки през „Плати с Теленор“ в Google Play, но те не трябва да надвишават общата сума на акумулираните награди.

Стойността на покупките се възстановя по следния начин:
- чрез услугата „Плати с Теленор“ в Google Play цената на избраното дигитално съдържание се начислява директно към текущата сметка на печелившия,
- в рамките на шест работни дни от датата на покупката сумата се възстановява по неговата сметка;
- печелившият получава SMS, че сумата е възстановена. В случай че някоя покупка съвпадне с датата на издаване на фактурата на клиента, то възстановяването на стойността на покупката ще бъде отразено в следващата му фактура.
- в случай че с последната си покупка печелившият надвиши общо сумата на наградата си, ще бъде възстановена само разликата между стойността на покупката и остатъка до сумата на наградата, стойността над тази сума няма да бъде възстановена.
Суми за покупки, извършени след 31.01.2019 г. няма да бъдат възстановявани, прехвърляни или приспадани от сметката на печелившия.

Абонатите на Теленор, които разполагат с кредитен лимит от до 100 лв. на месец, могат да купуват дигитално съдържание от Google Play на стойност до 30 лв. за 30 дни, а абонатите с кредитен лимит от над 100 лв., могат да пазаруват дигитално съдържание за до 60 лв. за 30 дни.

Безплатен достъп до HBO GO за 60 дни се активира чрез код, който печелившият участник получава след като натисне бутон „Вземи наградата си“ .

Кодът предоставя достъп до онлайн услугата за видео стрийминг HBO GO за период от 60 дни от датата на регистрация. Печелившият трябва да се регистрира с получения код в срок до 31.01.2019 г. Достъпът до услугата е предмет на регистрация в приложението HBO GO или през уебсайта на услугата (www.hbogo.bg), може да се ползва в зона ЕС и изразходва от пакета МВ, включени в абонаментния план. При регистрация печелившият следва да избере „Регистрация за абонати през оператор“ и от падащото меню да избере „Теленор промо/Telenor promo”. След това следва да въведе печелившия си код в поле “код за регистрация“ и да въведе останалата нужда информация за завършване на регистрацията (имейл, парола и псевдоним), както и да отбележи, че е съгласен с Общите условия на услугата.
Ако участникът има съществуващ профил в приложението HBO GO или в сайта на услугата, следва да създаде нов профил с различен имейл от този, използван за съществуващата му регистрация.

В случай че участникът спечели повече от една награда от този вид, всеки отделен код следва да се активира чрез регистрация с нов имейл адрес.

Наградата може да се използва от участници, които имат включена услугата HBO GO в абонаментния си план или я ползват чрез допълнителен пакет за достъп до HBO GO. Наградата, получена в настоящата кампания не повлиява върху срока и условията на ползване на HBO GO, които участникът ползва към момента на спечелване на награда по силата на абонаментен план или допълнителен пакет.
Във връзка с влизане в сила на Регламент 2017/1128 на ЕС за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар, от 1 април 2018г., услугата HBO GO е достъпна за ползване на територията на зона ЕС.
При възникнали въпроси, свързани с използването и активирането на наградата, печелившият следва да се свърже с центъра за обслужване на клиенти на HBO GO.

Безплатен достъп до Play Diema Xtra за 60 дни се активира чрез код, който печелившият участник получава след като натисне бутон „ Вземи наградата си“ .
Кодът предоставя достъп до онлайн услугата за видео стрийминг Play Diema Xtra за период от 60 дни от датата на регистрация. Печелившият трябва да се регистрира с получения код в срок до 31.01.2019 г. Достъпът до услугата е предмет на регистрация в приложението Play Diema Xtra или през уебсайта на услугата https://play.diemaxtra.bg/, може да се ползва в зона ЕС и изразходва от пакета МВ, включени в абонаментния план. При регистрация печелившият следва да избере „Регистрация за абонати през оператор“. След това следва да въведе печелившия си код в поле „Въведи код от Теленор.“ и да въведе останалата нужда информация за завършване на регистрацията (имейл, парола), както и да отбележи, че е съгласен с Общите условия на услугата.

Ако участникът има съществуващ профил в приложението Play Diema Xtra или в сайта на услугата, следва да го спре и да активира услугата чрез код за активация от Теленор или да създаде нов профил с различен имейл от този, използван за съществуващата му регистрация.
В случай че участникът спечели повече от една награда от този вид, всеки отделен код следва да се активира чрез регистрация с нов имейл адрес.

Наградата може да се използва от участници, които имат включена услугата Play Diema Xtra в абонаментния си план, като деактивират наличния абонамент или я ползват като допълнителен пакет за достъп до Play Diema Xtra към друг телефонен номер. След изтичане на двумесечния период могат да деактивират услугата и 7 дни по-късно да въведат стария код, достъпен от техния абонаментен план. Наградата, получена в настоящата кампания не повлиява върху срока и условията на ползване на Play Diema Xtra, които участникът ползва към момента на спечелване на награда по силата на абонаментен план или допълнителен пакет.
Във връзка с влизане в сила на Регламент 2017/1128 на ЕС за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар, от 1 април 2018г., услугата Play Diema Xtra е достъпна за ползване на територията на зона ЕС.

При възникнали въпроси, свързани с използването и активирането на наградата, печелившият следва да се свърже с центъра за обслужване на клиенти на Play Diema Xtra на support@play.diemaxtra.bg.


Краен срок - 8 януари 2019

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара