Спечелете 1000 ваучера по 150 лв. за празниците от Lidl


Краен срок - 9 декември 2018

От 1 ноември до 9 декември пазарувай за над 20 лв., регистрирай касовата бележка във формата по-долу и можеш да спечелиш един от 1000 ваучера за пазаруване в Lidl на стойност 150 лв. Всяка седмица от 12.11. до края на играта ще теглим по 200 късметлии и ще обявяваме имената им на тази страница.

Право да участват в Играта имат всички физически лица над 18 години с постоянен адрес в България, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства (родители, деца, съпрузи и лица във фактическо съжителство), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да участват в Играта.

Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на адрес www.lidl.bg/zakoleda и в магазините на Лидл България при поискване.

За да участва в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта (01.11.2018 до 09.12.2018 г. вкл.) да:

1. пазарува в магазин на Лидл България за над 20 (двадесет) лева и да запази касовата бележка; и

2. да посети страницата www.lidl.bg/zakoleda и да попълни в съответните полета номера на магазина, от който е пазарувал, и номера на касовата бележка, както е показано на самата страница, както и да попълни в регистрационната форма съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и личните му/ѝ данни да бъдат обработвани за целите на Играта съгласно политиката на Лидл България за защита на личните данни  и след това да натисне бутон „Участвай“.

В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж, т.е. за всяко участие е необходима отделна касова бележка. Участникът следва да запази касовата бележка, с която е участвал, до месец след приключване на играта, тъй като представяне на копие на същата е условие за получаване на награда в Играта, в случай че Участникът бъде изтеглен като победител.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са 1000 ваучера за пазаруване в магазините на Лидл България, всеки на обща стойност 150 лв. Един ваучер включва електронна карта за пазаруване в магазините на Лидл България, заредена със 150 лв. Всяка карта може да се използва многократно до изчерпване на заредената в нея сума или до изтичане на периода ѝ на валидност (31.12.2021 г.), което настъпи първо.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи печелившият Участник се задължава като необходимо условие за получаване на наградата да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.

Определянето на печелившите Участници ще се извърши в чрез провеждането на 5 томболи на случаен принцип. От всички регистрирани Участници в Играта ще бъдат изтеглени общо 1000 касови бележки, като лицата, регистрирали ги, ще получат по една награда, описана в т. 9, за всяка съответна касова бележка. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

Организаторът ще проведе 5 томболи, като при всяка ще изтегли по 200 печеливши измежду всички регистрирани от началото на Играта до момента на тегленето касови бележки. Тегленията ще се проведат на следните дати: 12.11.2018, 19.11.2018, 26.11.2018, 03.12.2018 и 10.12.2018. Имената на печелившите Участници, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/zakoleda до 24 часа след провеждане на съответната томбола. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда и чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от съответния Участник в регистрационната форма. 

Всеки Участник, спечелил награда, трябва да изпрати имейл с потвърждение на адрес: igra@lidl.bg, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената на печелившия Участник на www.lidl.bg/zakoleda (датата, следваща деня на провеждане на томболата). В имейла печелившият Участник следва да посочи конкретен адрес, където би желал да получи наградата, данните по т.11 (пълни имена и ЕГН), както и да приложи копие от касовата бележка, с която се е регистрирал.

Ако Организаторът не получи от уведомения Участник имейл в рамките на срока и със съдържанието, посочени в т. 14, Участникът губи правото да получи наградата си.

В случай че печеливш Участник откаже да приеме наградата или е загубил правото да я получи по каквато и да е причина, Организаторът си запазва правото да изтегли нов печеливш Участник като в тази връзка се прилагат т.12-15 вкл. Името на изтегления нов печеливш Участник не се публикува на www.lidl.bg/zakoleda, а Участникът се уведомява единствено чрез имейл, че е спечелил награда. Имейлът по т.14 следва да се изпрати в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от получаване на имейла, с който Участникът е уведомен, че е спечелил награда.

Организаторът изпраща наградата в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на имейла по т.14. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара