Спечелете 5 ваучера по 1000 лв. и 10 ваучера по 500 лв.


Краен срок - 31 декември 2018

Пазарувай при нас от 30.11.2018 г. до 31.12.2018 г., регистрирай касовата си бележка и можеш да спечелиш един от 5-те ваучера по 1000 лв. или един от 10-те ваучера по 500 лв. за пазаруване в Orange!

Ако пазаруваш онлайн, при завършване на покупката си, просто отбележи, че участваш в играта.

Ако пазаруваш на място, регистрирай кода от касовата си бележка с помощта на някого от нашите служители.

За да се включи в Играта за наградите, предвидени по-долу, Участникът, трябва да:

Да закупи в магазин „Orange center“в Периода на провеждане на Играта стока/и без ограничение във вида и стойността им, да запази касовата бележка за покупката и да се регистрира за участие с посочване на лични данни и данни от касовата бележка.

Данните за касовата бележкасе регистрират по един от следните начини:

    На място в магазина, в който е пазарувал или в друг магазин от веригата на Orange center или в Интернет страницата на адресhttps://www.orangecenter.bg/podarak-za-teb, чрез попълване в регистрационната форма на задължителни полета: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, магазинът, от който е пазарувал, и номера на документа на касовата бележка, както е показано на самата страница, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и Политиката за защита на личните данни и след това да натисне бутона „Регистрирай се“.

    Като даде съгласието си за участие в Играта при завършване на своята онлайн поръчка на страницата на адресhttps://www.orangecenter.bg/podarak-za-teb

В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да се регистрира за участие неограничен брой пъти като посочва данни за всяка отделна покупка, за която му е издадена и е запазил касова бележка. С една касова бележка може да се участва само веднъж. За всяка касова бележка е необходима отделна нова регистрация.

Представянето на касовата бележка е условие за получаване на награда в Играта, в случай че Участникът бъде изтеглен като победител.

Като награди ще бъдат предоставени 5бр. награди под формата на ваучери за покупка в обектите от верига Orange center на стойност 1000 лв. всяка и 10 бр. награди под формата на ваучери за покупка в обектите от верига Orange center на стойност 500 лв. всяка.

Съгласно чл.13, ал.1, т.21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г., предметни печалби от игри на случайността със стойност над 30,00 лева са облагаем доход за физическото лице. С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство.

Всеки участник, спечелил Награда, е задължен да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която следва да се приложи издадената от организаторите служебна бележка. Във връзка с издаването на такава, Участникът се задължава като необходимо условие за получаване на наградата да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН.

Годишната данъчна декларация се подава в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.

Не се допуска размяна на награди за парична сума. Преотстъпване на наградите на трети лица не се допуска.

Печелившият Участник ще получи определен брой ваучери на стойност 50 лв. всеки за общата сума на спечелената Награда.

Печелившият Участник има право да получи стоки на стойност до номинала на ваучера от всеки магазин Orange center. При покупка на стойност по-ниска от номинала на ваучера, остатъкът от сумата не се връща. Ваучерът е валиден в рамките на една календарна година от спечелването му и не важи при покупка на билети.

Организаторът може да изиска от печелившия Участник да потвърди своята самоличност, чрез представяне на съответен документ при получаването на Наградата. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да използва Наградата.

За да получи наградата си, Участникът е длъжен да представи копие от касовата бележка, с която се е регистрирал.

Печелившите от Играта ще бъдат изтеглени от комисия определена от Организатора на случаен принцип.

Печелившите ще се изтеглят на 8.01.2019 г.

Печелившите участници ще бъдат обявени от Организатора в деня на провеждане на тегленето чрез публикуване на името им на следната страница на Организатора в Интернет: https://www.orangecenter.bg/podarak-za-teb

В деня на тегленето, Организаторът ще уведоми Участника по имейл, че е изтеглен и печели Награда. В срок от 7 дни от уведомяването за спечелената награда, печелившият Участник е длъжен да предостави на Организатора информация за обекта, от който иска да вземе Наградата си.

При невъзможност за получаване на Награда в магазин на Организатора, то тя ще бъде доставена от Организатора напълно безплатно с куриер до печелившия участник в срок от 30 работни дни след получаване на уведомителното електронно писмо, изпратено по имейл, в което печелившия Участник посочва изричен адрес за доставка и коректен телефон за връзка. При отсъствие на печелившия участник на посочения адрес за получаване при извършване на доставката, печелившият трябва да установи контакт с куриера за уговорка на повторна доставка.

Ако печеливш Участник, не се свърже с Организатора, не удостовери самоличността си, не потърси наградата си и/или не изпрати точен адрес за доставка, в срока по т. 5.4. , той губи права върху наградата.

Всеки участник, спечелил Награда, е задължен да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Участвайте ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара