Спечелете 5 награди по 2000 лв. и всеки ден 3 награди по 500 лв.


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.visabg.com/promocii/promocii-s-registratsiya/creditcardspromo2018/pechelivshiПлащай с кредитната си карта Visа и участвай за 5 големи награди по 2000 лева. Всеки ден може да спечелиш 3 награди по 500 лева.

Мечтаеш ли тази Коледа да е специална? Искаш ли да купиш още повече подаръци и да организираш незабравими преживявания за любимите си хора? Всяко плащане с твоята кредитна карта Visa до 31 декември 2018 г, ти дава шанс да спечелиш 500 лева всеки ден.

Пет награди по 2000 лева след края на промоцията

Почувствай свободата да избираш и да мечтаеш. Спечели една от големите награди, за да направиш коледните празници незабравими. Следвай тези лесни стъпки:

    Направи поне 5 плащания с твоята кредитна карта Visa;
    Регистрирай ПОС бележките тук в рамките на промоционалния период;
    Запази ПОС бележките си, за да удостовериш плащанията, в случай че бъдеш изтеглен като печеливш.

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, притежатели на кредитни карти Visa, както и юридически лица притежатели на кредитни карти Visa, издадени преди началната дата на Промоцията (15 ноември 2018 г.) от някоя от следните организации („Участващи карти“):

    Алианц Банк България
    Банка ДСК
    Българо-Американска Кредитна Банка
    Инвестбанк АД
    Пиреос Банк
    Първа инвестиционна банка
    Райфайзенбанк България
    Сосиете Женерал Експресбанк
    Тексим Банк
    УниКредит Булбанк
    Централна Кооперативна Банка
    Юробанк България АД
    Бяла Карта

(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Всички лица, притежатели на Участващи карти, с които са били извършени валидни плащания в рамките на Промоцията, могат да участват в тегления за (1) дневни и (2) големи награди.

Участие в тегленията за награди, избирането на печелившите и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

1. Дневни награди:

Всеки притежател на Участваща карта, с която е било извършено поне 1 (едно) валидно плащане онлайн или на ПОС терминал в рамките на периода на Промоцията („Допустим Участник“), автоматично участва в тегленето на дневните награди за съответния ден, през който е извършено плащането.

Няма изискване за минимален паричен размер на плащането. Всеки Допустим участник се включва в тегленето за дневните награди за съответния ден толкова пъти, колкото плащания с неговата Участваща карта са извършени през този ден. Плащанията, направени в даден ден, участват в тегленията на награди само за съответния ден и не могат да участват в тегленията за награди за други/следващи дни.

За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България и на интернет сайтове. Плащания в обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, както и трансакции, направени с кредитни карти, издадени след началото на Промоцията (15 ноември 2018 г.), не участват в тегленията за дневни награди.

2. Големи награди:

Всеки притежател на Участваща карта, с която са били извършени поне 5 (пет) валидни плащания в рамките на периода на Промоцията, може да се регистрира за участие в тегленето за големите награди, като в рамките на Промоцията регистрира на промоционалната секция на интернет сайта visabg.com/creditcardspromo2018 уникалните оторизационни кодове („УОК“) на ПОС бележките от петте покупки, или в случай на плащане на он-лайн покупки (извършено през интернет сайт) - регистрира номерата на направените поръчки. С регистрирането на плащанията, това лице придобива статута на регистриран участник („Регистриран участник“). Регистрираните участници трябва да запазят регистрираните ПОС бележки/потвърждения на онлайн покупки, за да удостоверят направените покупки с тяхната Участваща карта, в случай че бъдат изтеглени като печеливши.

Всяка регистрация на 5 (пет) валидни плащания в рамките на Промоцията дава право на 1 (едно) участие в тегленето за големите награди. Всеки Регистриран участник може да участва в тегленето за големите награди неограничен брой пъти, стига да е регистрирал в рамките на Промоцията съответния брой плащания, кратни на 5 (например 10 регистрирани плащания за 2 участия, 15 регистрирани плащания – 3 участия и т.н.). В случай че в рамките на Промоцията от Регистриран участник, регистрирал се с един и същ имейл адрес, има валидни регистрации, чиито брой не е кратен на 5, броят участия се определя, като броят регистрации се раздели на 5 с приближение до по-малкото цяло число в резултата (т.е. ако регистрациите са 7 - 7:5=1,40 - участието е 1; ако са 11 - 11:5=2,20 - участията са 2; при 17 - 17:5=3,40 - участията са 3 и т.н.).

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към един и същ Регистриран участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Регистриран участник (независимо дали е ползвана една и съща или различни Участващи карти), да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на ново плащане трябва да се използва един и същ имейл адрес.

Регистрацията на плащане в промоционалната секция на visabg.com/creditcardspromo2018 става посредством посочване на следните задължителни данни: обръщение, име, фамилия, местожителство, имейл, телефон за връзка, както и уникален оторизационен код на бележката от ПОС терминала или номера на поръчката при плащания през интернет сайтове, дата на покупка и наименование на банката, която е издала Участващата карта, с която е извършено плащането. При завършване на регистрацията Регистриран участник трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Промоцията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Регистриран участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да получава текущи информационни съобщения, свързани с Промоцията чрез поставяне на отметка в квадратчето пред „Искам да получавам текущи информационни съобщения, свързани с настоящата Промоция”.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата visabg.com/creditcardspromo2018 и възможността за регистрация за участие в Промоцията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.

Плащания, регистрирани веднъж, не могат да бъдат регистрирани за повторно участие.

За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България и на интернет сайтове. Плащания в обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, както и трансакции, направени от карти, издадени след началото на Промоцията (15 ноември 2018 г.), не могат да участват. Няма изискване за минимален паричен размер на плащането/плащанията.

Дневни награди:

За всеки ден през периода на Промоцията [общо 47 (четиридесет и седем) дни] се теглят по 3 (три) награди от 500 лева всяка, измежду всички Допустими Участници, направили поне едно валидно плащане през съответния ден.

Големи награди:

За периода на Промоцията [общо 6 (шест) седмици] се теглят 5 (пет) награди от 2000 лева, измежду всички Регистрирани участници, регистрирали поне 5 валидни плащания (или повече групи от по 5 плащания) по време на Промоцията.

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. Всеки четвъртък, считано от втората седмица след началото на Промоцията (т.е. от 29 ноември 2018 г.) до 03 ануари 2019 г. включително, ще се теглят наградите за всеки ден от предходната седмица. Големите награди ще бъдат изтеглени на 03 януари 2019 г.. При всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши и поне по три резерви.

Промоционалните седмици и датите за тегленията на дневните награди са както следва:

    15 ноември – 25 ноември (теглене на 29 ноември 2018 г.);
    26 ноември – 02 декември (теглене на 06 декември 2018 г.);
    03 декември– 09 декември (теглене на 13 декември 2018 г.);
    10 декември – 16 декември (теглене на 20 декември 2018 г.);
    17 декември – 23 декември (теглене на 27 декември 2018 г.);
    24 декември – 31 декември (теглене на 03 януари 2019 г.), включително и тегленето на големите награди за Промоцията.

След всяко теглене Организаторът ще информира съответните Участващи организации-издатели на картите, с които са извършени изтеглените печеливши плащания за техните печеливши („Печеливши“). Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от обслужващата ги Участваща организация.

За целите на теглене на жребия за дневните награди, Участващите организации, картоиздатели на Участващи карти, предоставят на Организатора уникалeн номер за всяка трансакцията извършена от всеки един Допустим участник с Участваща карта през съответния ден.

След провеждане тегленето на жребиите и съответно определяне на печелившите номера по реда предвиден по-горе, Организаторът се свързва с Участващите организации, като им предоставя уникалните номера, определени за печеливши в съответното теглене, като от своя страна Участващите организации се свързват със съответните печеливши Допустими участници, като им предоставят информация за реда за получаване на наградите и за печелившия номер на трансакцията.

Всички дневни и големи награди ще се получават от изтеглените Печеливши по картовата сметка на съответната печеливша кредитна карта.

Имената на Участващите организации, в които са открити картовите сметки на Печелившите, ще бъдат публикувани на официалния сайт на Промоцията: visabg.com/creditcardspromo2018

Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако наградите не бъдат получени поради погрешна комуникация между Печелившия и обслужващата го Участваща организация, дължаща се на причини, за които Печелившите отговарят.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен участник.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит по телефон след до 5 направени опита, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

Всеки Печеливш - физическо лице е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл visa@usefulmarketing.infoили по телефон – с обаждане на „горещата линия“ на Промоцията на номер 0800 12020 (безплатно за цялата страна, с изключение на обаждания от крайни потребители на фиксираната мрежа на VIVACOM, свързани с централи без възможност за таксуване по време, които заплащат един импулс независимо от продължителността на разговора) в работни дни между 10ч. и 18ч. Горещата линия ще бъде активна до 10 ануари 2019 г.


Краен срок - 31 декември 2018

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара