Спечелете прахосмукачки-роботи iRobot Roomba 696 от Lidl и Nivea


Играта е приключила!

Печеливши:
Ива Росенова Русева - София
Иван Стоилов Делибосов - Хисаря
Максим Володиев Томов
Кремена Любомирова Маринова - Варна
Кети Николаева Гошева - СливенСПЕЧЕЛИ С NIVEA ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ ЗА ЛЮБИМИТЕ ХОРА!

Купи продукти NIVEA за минимум 10лв. с ДДС от магазини LIDL в периода 24 септември – 14 октомври 2018 г., регистрирай касовата бележка във формуляра по-долу и можеш да спечелиш прахосмукачка-робот iRobot Roomba 696! Сподели повече време с любимите хора!

Промо играта се организира и провежда във всички търговски обекти на „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД на територията на Република България.

Наградите, предвидени за Печелившите участници в Промо играта са 5 броя прахосмукачки-роботи iRobot Roomba 696.

Цветът и моделът на прахосмукачки-роботи iRobot Roomba 696 не са по избор на Участника, спечелил наградата.

В Промо играта има право да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години към момента на покупката, което пребивава на територията на Република България и което е закупило продукт или продукти с марка NIVEA на стойност от минимум 10 лв. с ДДС от всеки от търговските обекти на „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД в периода на провеждане на Промо играта.

Служителите на Организатора и служителите на „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, както и техните съпрузи и роднини по права или съребрена линия до четвърта степен нямат право да участват в Промо играта.

При покупка на продукт или продукти с марка NIVEA на стойност от минимум 10 лв. с ДДС от всеки от търговските обекти на „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, клиентът има възможност да участва в Промо играта за една от посочените в т. 4.1 награди. Всеки клиент, който отговаря на изискванията, предвидени в настоящите Правила, може да се регистрира на www.nivea.bg/spodelivreme като въведе име, презиме и фамилия (задължително в предвидения тук ред), e-mail, телефон за връзка и качи снимка на оригинал на касова бележка/фактура - удостоверяваща покупката на продукт/продукти NIVEA на стойност от минимум 10 лв. с ДДС през периода на Промо играта.

За участие в Промо играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, да прикачи снимка на оригинал на фискален бон/фактура и да изрази изричното си съгласие за събиране и обработване на личните му данни за целите на Промо играта.

Оригиналът на фискалния бон/фактура за извършената покупка на продукт/ продукти NIVEA следва да бъде запазен от Участника в Промо играта. Непредставянето на оригинала на фискалния бон/фактурата е основание за отказ за предоставянето на награда.

Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно, като за всяка регистрация качи снимка на оригинал на фискален бон/фактура, удостоверяваща нова покупка на продукт/ продукти NIVEA на стойност от минимум 10 лв. с ДДС, различна от вече регистриран фискален бон/фактура и при изпълнение на условията на настоящите Правила. За целите на провеждане на томболата всеки участник ще се счита за уникален посредством своя имейл и телефонен номер. Ако двама или повече от изтеглените печеливши Участници имат един и същ имейл адрес или телефонен номер, за валидна ще се счита първата по време регистрация в интернет сайта на Организатора, а всяка следваща ще се счита за дублирана, поради което и невалидна.

Ако с един и същи фискален бон/ фактура са закупени продукт/ продукти NIVEA на стойност, надхвърляща 10 лв. с ДДС, клиентът има право да направи само една регистрация с този фискален бон/фактура и неговото име ще участва в томболата само веднъж.

Независимо от броя на направените регистрации, всеки участник може да спечели само една награда прахосмукачка-робот iRobot Roomba 696, настоящото ограничениe се отнася и в случай че Участникът се регистрира многократно с различни електронни адреси/ телефони.

Цената на участващите в Промо играта продукти се определя от съответния търговски обект.

Представянето на копие от фискален бон/ фактура вместо оригнал се приема за опит за измама и е основание за дисквалификация на съответния участник. Всеки опит за манипулация или промяна на оригинала на фискален бон/ фактура дава право на Организатора да дисквалифицира съответния Участник.

На 22.10.2018 г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД – „Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT №: RO23981359, дружество, регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ № 137А, ще бъдат изтеглени 5 (пет) печеливши участници, в присъствието на 3 (три) членна комисия. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.org, като тегленето ще бъде видеозаснето. Заедно с имената на петте печеливши участници, ще бъдат изтеглени и имената на трима резервни такива. Изтеглянето на имената на печелившите се извършва в следния ред – първо се изтеглят имената на 5 печеливши, след което се изтеглят имената на 3 резервни печеливши участници.

За резултатите от тегленето на печелившите Участници се съставя протокол, който ще бъде публично оповестен на 26.10.2018г. на интернет адрес: www.nivea.bg/spodelivreme. Всички печеливши Участници ще бъдат информирани от Организатора за спечелването на наградата до 18.00 часа на 09.11.2018г. чрез позвъняване на посочения от тях телефонен номер.
6.16. В случай че Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печеливш Участник на посочения от него телефонен номер, този Участник се замества от изтеглените резервни печеливши Участници. Заместването се извършва по реда на изтеглянето на резервните печеливши.

Всички печеливши Участници следва да предоставят адрес за доставка на наградата, като във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 30,00 лв. (тридесет лева) - Организаторът предоставя на всеки от печелившите Участници, желаещ да получи своята награда, служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда. За целите на издаване на служебната бележка по чл. 45, ал.7 от ЗДДФЛ, печелившите Участници следва да предоставят на Организатора допълнително свои лични данни: ЕГН и постоянен адрес и писмено да изразят изричното си съгласие личните им данни да бъдат обработвани и съхранявани от Организатора, в изпълнение на задълженията му по ЗДДФЛ. Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия Участник по ЗДДФЛ.

Всеки Участник има възможност да спечели 1 от 5 броя прахосмукачки-роботи I-Robot Roomba 696. В случай, че Участник бъде изтеглен повече от един път, със същата регистрация или с друга, той се замества от резервен печеливш Участник, по реда на заместване, определен в настоящите Правила.

Наградите се доставят чрез куриер на адреса, посочен от печелившите, в срок до петнадесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора за адреса на доставка на наградата.

При получаването на Наградата, печелившият Участник трябва да представи документ за самоличност и оригиналния фискален бон/фактура, регистрирана за участие в томболата и свидетелстваща за закупен продукт/продукти с марка NIVEA на стойност от минимум 10 лв. с ДДС, съгласно Раздел 6, т. 6.4 от настоящите Правила. В случай, че Участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.

Краен срок - 14 октомври 2018

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара